Sayyok Yallih Aydaad addal yan Barnamiji

Akkel Yallih Qangaral yanini hiyya sayyoh aydaadih sinnih xayyosna. Edde barittu wayta say mari Yallah akcinak sugeh, Yalli kaadu ken yakcinah yan.

Ni maqanxitte, absir siinik innam faxna. Ah adunya bagul say marah takke tani gidbaabina tatrusoonuh ama aydaadi siinih amfaqele, sinnih rufto edde geytintay.

Share