Arciba

Arciba!  Ah Maaci Diifu Xongolo. Ni barnamiji Qafar qaadah caxxi aba. Ni qaada dadlissa kee Qafar baaxol yan gidbaabina ne yascasse. Kaadu qilsa le walal abna, baguk mano le yan yab bahna. Ni barnamaji kaxxa fayda le:  Nanu wagarit xiinnam, Yalla meqenna kataynam, kee net boode taqbit meqe gexso geynam ne catta.

Akkel doolatak diddih yan yab mayan. Ni barnamaijit doolat kee diddih yan marih yab mayan. 

Kulli carra qumrik 25 meter band le, Qafar baaxol 19:00 saaqat illa 19:30 (1:00-1:30 Ethiopia saaqat) ah barnamiji siini xayyoosna.   

Ni barnamiji inkih ankacissaanam duddaanah immay faxxeenik, isin qunxa garab ankacissaanam duudaana. 

Ni garil kaxxa farcat geyton.

Essero kee fayyu telleenik neh ruba. Farmo rubtaanam faxxeenik ah galih exxa daga.