Qiisa Masiic, mannah yan Numuy?

A barnamaji Yallih caalat koo yaybulle.

Atu Qiisa Masiic giddinaamak isi afqadoh addat "mannal yan nummuy? Yallih baxa kak akah iyyanam mahay? Ka kataya mari ma tama le?" ittan takkeki, akkel tanim barnamaji ankacisam meqey, Qiisa elle yani inna edde baritetto.

Usuku abba heemih wagga haytak kinni num kak aaxigetto. Kay qangara kee kay abito wagitey, usuku kinni num asmitay. Qiisa Masiic Injilik kee Quran adat isit elle yaba inna bariteeto kaadu.

Atu hay, Qiisak miyya itta?

Share