Cakki Gita

“Gurmuddi xer waktih leek addat suutaamah dabaado mayakka.” (Wolof afat yan missila)

Tonnah kaadu kaxxa diini loonumuh cakki gital yan marah keenik maloowimta.  Diini kee bahto le num meqe intit isi yable immay Yallih foocal soolam maduuda.

Ah bool yakke radio barnamij “Cakki Gita” deqsitah, afrikak ayro-korma le kabuk yan Muslim marah bicsen barnamij.  Taham, qembok illa ellecabo fan, Yalli luk suge mala ne yascasse.  Nabi Ayuub abe essero ah teeti :  “…sahdayti Yallih garil cakkik yanih taahirik yan num manninnal yakku duuda?” (Ayuubu 25:4)  Kulli mari a essero le.  Ni barnamij a essero gacsu duudah.

Muslim mari affara kitooba taniimil yaamine.  Wohuuy Tawraataay Daaburu, Injiliiy Kurqan kinni.  Takkay immay nek marak garab yakke mari Tawraataay Daaburu kee Injil kiriyaateh wakti kah malon.  A barnamij a sidooca kitoobal tan ixxiga ne fan baaha.

Nabi Suleyman kitaabal yuktube qangara ah teetih:  “Cakki bagul yan mari isi cawalat maqaane orbisaah….” (Fayu 10:16)