Cakki Gita

“Gurmuddi xer waktih leek addat sugtaamah dabaado mayakka” (Wolof afat yan missila)

Tonnah kaadu kaxxa diini loonumuh cakki gital yan marah keenik maloowimta. Diini kee bahto le num meqe intit isi yable’mmay Yallih fooca caakik yan mayaka.

 Ah bool yakke radio barnamij “Cakki Gita” deqsitah, afrikak ayro-korma le kabuk yan Muslim marah bicsen barnamaji. Taham, qembok illa ellecabo fan, Yalli luk suge mala ne yascasseh. Eneyyi 'yya mari le yan essero gacsa.

 

Nek duma Nabi Ayuub toh essero abe sugeh, iyyemih:

  “…sahdaytuy rabak ayse waa Yallih garil cakkik yan num elle yakkem manna?” (Ayuub 9:2)

 

Kulli num ah essero leh. Gacsa kak taaxige'gidah a barnamiji koh xayyosna. Muslim mari affara kitooba tanimiil yaamine, Wohuuy Tawraataay Daaburu, Injiliiy Kurqan kinni.

Yallih Qangara kinnim yaaminemih sinaamak garab yakke mari Tawraataay Daaburu kee Injil yakrioonuh wakti kah malon. A barnamij a sidooca kitoobal tan ixxiga koh baaha.

 

Yallih Qangarak Daabur kak iyyanam kitaabal tani missila ittam:

"Cakki meqe manoh elle xinta inna koo yascasse. Too gita gexxek marabta." (Fayu 12:28)

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.