Qaadiik tan Ayro Furgacat

Qaafiyatih caagidiy ni ayyunta le gibdaabinay, qamal-maqaane kee qamal-umaane le caagidih ne yascasse yab siinih bicsneh nan.  

Kulli ayro issi assal le wakti yeni. Adaga Arca gexa waqdi na giti gexa waqdi assal le tii aybulem dudda. Tohim sabbata qaadiik tan ayro furgacat akkel yeni.