Alluwwa Hayyeyoona

Ni qaada mango ascasso le hayyeyoona le.  Keenik garab ne yaysusuule, garab ne cisabboosa.  Wahanisih faxxeenim telleenikii, ama hayyeyoona ankacisa.  Immay kaadu 'sini mano cubbusa.

Ta hayyeyoona Qafar qaada addal tan alluwwah hayyeyoona kinni.