Yallih Qangara

           Ah barnamaji edde yabtam, Yallih Kitaabal tanim aydaad. Yallih Qangarak addal tan aydaad elle tani'nnal koh xayyosna. Yalli farriime sugeh nabuwwa aydaad kee Yalli kennik iyye yen qangara nee barissa.

Yallih migaq yaynabe'gideh cakki yan gita elle gexak suge mara alellam nel tanneemih sabbatah, ken yab kee mano elle suge inna wagitna. Yallih Qangara numma kinnim digga haynaah, atu nek kaxxih digga litom kok fanxa.

Share