Caalat Daaddalisiyyi Yab

Ah arac elle tani baritto edde yabtam, mohimik tanim caagid. Sinnik innam oobi.

Qaafiyatay, binaadamiinoy kee marin caalat yabnu waynah nani. Qamal-maqaane kee qamal-umaane sitak taxiguy biso maxco geyta'gideh meqeh fayda le barnamaji kee baritto koo naysabeh nan. Qafar mari isi mano elle yuqusbusem duuda inna Yallih Qangara edde gey hay. Yalli isi maqaane koh faxam digga haynaah. Ama barnamajit ku afqadok tass ittam niya linnoy.

 

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.