Qafar Qaada Yab

Ah arac elle tani baritto edde yabtam, mohimik tanim caagid. Sinnik innam oobi.

Qaafiyatay, binaadamiinoy kee marin caalat yabnu waynah nani. Qamal-maqaane kee qamal-umaane sitak taaxige’gidah biso maxco geytuh meqeh fayda le barnamaji kee baritto koo naysabeh nan. Qafar mari isi mano elle yuqusbusem duuda inna Yallih Qangara edde gey hay. Yalli isi maqaane koh faxam digga haynaah. Ama barnamajit ku afqadok tass ittam niya linnoy.

Awali Qafar gad yenih, toh gad iyyemih, "sugten casis mabaysinay."

Ama gad nummat yaba. Ninni qaada nek bey wa’gideh, edde wallalnam nel taniy. Tu kak nabadilam nek faxintan keh wagitennoy.

Ni qaada waga hayta waqdi meqem kee umaane akak kot may tambuleh?

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.