Baaxo Biso Maxco yab

Ah arac elle tani baritto edde yabtam, mohimik tanim caagid. Sinnik innam oobbeya.

Qaafiyatay, binaadamiinoy kee marin caalatak yabnu waynah nani. Qamal-maqaane kee qamal-umaane sitak taaxigam biso maxco geyta'gideh meqeh fayda le barnamaji kee baritto koo naysabeh nan. Qafar mari isi mano elle yuqusbusem duuda inna Yallih Qangara edde gey hay. Yalli isi maqaane koh faxam digga haynaahah. Ama barnamajit ku afqadok tassa ittam niya linnoy.

 

Ta baritto edde yabtam, Qafar baaxo biso maxco. Adunya tantom fan isi mano elle daaddalisam duuda inna edde yabeloon. Egalaaliy kee rihim kee tubarrito walal edde yan.

 

Share