Qadar

Sahda inkih meqe qadar takcine. Giffa le fikrat qax-meqe yaabat bahaanam meqe. Ta yab ni qaada dacrisa kee marih mara tet beya.

Ama qadara ankacissaana waqdi keenit tassataanam niyat linno. Taaboonu waytanam qadarak kasak teena raqisay. A saaku baritam, bera barisak maciisay.

Thumbnail image
Share