Arciba!  Ah Maaci Diifu Xongolo

Qafar xayloy Arcibay!  Ah Maaci Diifu Xongolo. Ni aydaad Qafar qaadah caddi aba, Ni qaada elle daaddalissa inna kee Qafar baaxol yani hiyya gidbaabina elle tatrusnam dudna inna ne yascasse. Kaadu qilsa le walal abnay, baguk mano le yan yab sinnih bahnam fanxa. Ni barnamaji kaxxa fayda le: Nanu wagarit xiinnam, Yalla meqenna kataynam, kee net boode taqbit meqe gexso geynuh ne catta.

 

Akkel doolatak diddih yan yab mayan. Ni barnamaiji fardik tanimiit edde yabta ikkal, doolat tama kee siyassa edde mayabta.

 

Kulli carra qumrik 25 meter band le, Qafar baaxol 19:00 saaqat illa 19:30 (1:00-1:30 Ethiopia saaqat) ah barnamiji siini xayyoosna. Ni walal kee baritto kee barnamaji fan akah bahnam eneyyi 'yya mara. Ankacissam faxe wa mari yanik, tu hinna. Kasbi ma lih.

 

Qafar missila ittam 'Ixxiga rahmatay, iggima abaara." Ni garil atu barittu waytam ixxiga kaxxa farcat kee barkat koh akelle, Yallak idni geytek. Afime waytam tellek farmo neh rubey, addaffakoot koh abennoy, Itta luk biso gexenno. Inkih Yallih saqata.

 

 Farmo rubtam faxxek ah galih exxak "contact" itta qangar dukkute.

 

 

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.